Tuleohutuse seadus

§ 3. Kohustused tuleohutuse tagamisel

 (1) Isik on kohustatud:

1) järgima tuleohutusnõudeid;

2) kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (edaspidi enesekontroll);

3) tagama küttesüsteemi, grillseade ja muude seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning küttekoldevälise tule ja tuletöö tegemisel ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale;

4) tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu;

5) rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju;

6) tagama ohutu evakuatsiooni;

9) teadma oma kohustusi tulekahju korral;

10) tulekahju avastamisel teatama sellest viivitamata Euroopa ühtsel hädaabinumbril 112;

§ 10 (1) Ahju, kamina või pliidi kütmisel tuleb tuleohu vältimiseks tagada kogu kütmise aja jooksul ning vahetult pärast kütmise lõpetamist selle kontroll. Kontrolli võib asendada tuleohutuspaigaldiste kasutamisega (nt suitsuandur).

§ 11. Ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamine

(1) Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

(2) Ehitise valdaja peab võimaldama korstnapühkija juurdepääsu ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamiseks vajalikesse ruumidesse või ehitise osale ning tagama nendele juurdepääsuks vajalikud vahendid.

(3) Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib kutse- ja majandustegevusena osutada pädev isik, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus.

(4) Ühe korteriga elamus ja selle teenindamiseks vajalikus hoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni viie meetri kõrguses mitteelamus võib ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada, välja arvatud põletada tahma suitsulõõrides, ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul peab üks kord viie aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.

(7) Ehitise valdaja peab ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise kohta pidama arvestust ja säilitama korstnapühkija akti korstnapühkimise kohta järgmise korstnapühkimise akti saamiseni.

(8) Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumisest ja tuleohust peab korstnapühkija kirjalikult teavitama valdajat ja Päästeametit kümne päeva jooksul alates puhastamise päevast.

§ 32 (3) Elamu või korteri omanik peab elamu või korteri vähemalt ühe ruumi varustama autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga.

§ 44. Tuleohutusnõuete rikkumine. (1) Ehitise, küttesüsteemi, tuletöö või seadme tuleohutusnõuete, samuti koldevälise tule või grillimise tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasnes tulekahju või tulekahju tekkimise oht või takistati ohutut evakuatsiooni, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Küttesüsteemi puhastamise nõuded

§ 6 (2) Teostatud tööde ning küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta täidab korstnapühkija määruse lisas 1 toodud korstnapühkimise akti kahes eksemplaris, millest üks jääb korstnapühkijale ja teine töö tellijale.

§ 6 (3) Küttesüsteemi puhastamisel avastatud tuleohutusnõude rikkumise ja tuleohu kohta koostab korstnapühkija määruse lisas 2 toodud ettepaneku, milles tuuakse välja puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumine ja tuleohu kirjeldus ning võimalikud meetmed nende kõrvaldamiseks. Ettepanek koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks esitatakse ehitise valdajale, teine asukohajärgsele päästekeskusele ja kolmas jääb korstnapühkijale. Ettepanek esitatakse hiljemalt kümne päeva jooksul pärast töö lõpetamist.

§ 8 (1) Puhastatava küttesüsteemi suitsulõõri seintele kinnistunud tahma ja pigi põletamise vajaduse ning võimalikkuse määrab pädeva kutsekvalifikatsiooni tasemega korstnapühkija.

§ 8 (2) Tahma põletamise vajadusest informeerib korstnapühkija viivitamata ehitise omanikku või valdajat.

§ 9 (1) Tahma põletamist küttesüsteemi suitsulõõris teostab ainult pädeva kutsekvalifikatsiooni tasemega korstnapühkija.

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded

§ 4 (4) Grillseadme ohutu kaugus hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist on:

1) tahkkütusel töötaval seadmel, milles hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise leegiga, vähemalt 5 meetrit,

2) tahkkütusel töötaval seadmel, milles grillimisel kasutatakse eelnevalt valmistatud grillsütt või muud hõõguvat materjali, vähemalt 2 meetrit.

§ 4 (5) Küttegaasil töötava ja välistingimustes kasutamiseks mõeldud grillseadet tuleb kasutada tasasel pinnal väljaspool siseruume. Nimetatud grillseadme kasutamisel tuleb juhinduda kasutusjuhendist.

§ 7 (1) Lõkkekohas ja kattega lõkkekohas on vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud tulekustutusvahend. Sõltuvalt lõkke või muu küttekoldevälise tule suurusest võetakse vajadusel kasutusele täiendavad tulekustutusvahendeid, tagamaks tule kustutamine ja selle leviku piiramine täies ulatuses.

§ 7 (2) Tulekustutusvahendi tagab ning selle sobivuse ja koguse üle otsustab lõkke või muu küttekoldevälise tule tegija, arvestades, et olemasoleva tulekustutusvahendiga tagatakse tule kustutamine ja selle leviku piiramine.

§ 7 (5) Tulekustutusvahend paikneb lõkkekohas ja kattega lõkkekohas selliselt, et seda oleks võimalik koheselt kasutada.

§ 8 Lõkkekohas, kattega lõkkekohas ja grillimise kohas tagatakse tule tegemisel või grillimisel pidev järelevalve. Pärast tule tegemist või grillseadme kasutamist lastakse põlemisjäägid täielikult ära põleda, kustutatakse need veega või summutatakse need liiva või muu sobiva vahendiga.

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

EVS 812-3:2018